ผลงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

งานติดตั้งกล้องไอพี โรงงานอิมโก้ บางพลี 64 ตัว

ติดต้ังกล้องวงจรปิดโรงงานย่านกิ่งแก้ว กล้อง 32 ตัว

งานติดตั้งกล้องสำหรับเช่าชั่วคราวธนาคารกสิกร สาขาเสือป่า

ติดต้ังกล้องวงจรปิด สำนักงานย่านพัฒนาการ

งานติดตั้งกล้องไอพี บริษัท Job Topgun

ติดต้ังกล้องวงจรปิด โรงงาน PIGEON INDUSTRIES THAILAND

งานติดตั้งกล้องไอพี บริษัท ไทยประเสริฐ

ติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิดไอพี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดสถานที่อื่นๆ อีก มากมาย